Hoa hoan ts

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

★ Thông tin sản phẩm
Ngày nay, nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ luôn đe dọa đến tài sản, máy móc, hàng hoá, nhà cửa, các công trình kiến trúc, xây dựng… Quý khách hàng sẽ bị tổn thất rất lớn và khó lường trước được sự tổn thất khi rủi ro xảy ra.
Sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là giải pháp hữu hiệu nhất trước những rủi ro có thể xảy ra.
★ PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro cháy, nổ theo quy định tại thông tư số 220/2010/TT – BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/12/2010.
★ SÓ TIỀN BẢO HIỂM
Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm do bên mua bảo hiểm yêu cầu.
★ PHÍ BẢO HIỂM
Theo Quy định tại Phụ lục số 03 - Biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo thông tư số 220/2010/TT – BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 30/12/2010.


★ ĐỐI TƯỢNG

☑Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị

☑Máy móc thiết bị

☑Hàng hóa, vật tư và các tài sản khác

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

☑ Cháy

☑ Nổ


HÌNH THỨC BỒI THƯỜNG

☑ Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

☑ Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

☑ Trả tiền bồi thường


HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

bh Hang hoa

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

★ Thông tin sản phẩm
MIC nhận bảo hiểm là tài sản của các xí nghiệp sản xuất, thương mại, khách sạn, dịch vụ, tài sản cá nhân… bao gồm: nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hóa, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc, nhà tư nhân của các tổ chức, cá nhân.
★PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ quy định tại Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của MIC. ★SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm do bên mua bảo hiểm yêu cầu.


★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

☑Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị

☑Máy móc thiết bị

☑Hàng hóa, vật tư và các tài sản khác

★ HÌNH THỨC BỒI THƯỜNG

☑ Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

☑ Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

☑ Trả tiền bồi thường

★ HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy

☑Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác

☑Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

☑Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

★ THỜI HẠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM

☑Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật

☑Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày

☑Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

603774f89c43e

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc cá nhân trước những tổn thất xảy ra do các rủi ro được liệt kê cụ thể bao gồm: Cháy; Nổ; Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào; Gây rối, đình công, bãi công, sa thải; Hành động ác ý; Động đất, núi lửa phun; Giông bão; Giông bão, lụt; Vỡ hay Tràn nước từ các thiết bị chứa nước; Va chạm bởi xe và súc vật; ….
★ PHẠM VI BẢO HIỂM
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;
Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:
Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

☑Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị

☑Máy móc thiết bị

☑Hàng hóa, vật tư và các tài sản khác

★ PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt của MIC

★ RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

☑Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ; và/hoặc một trong các rủi ro sau

☑Rủi ro “B”: Nổ

☑Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng

☑Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng

☑Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý

☑Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun

☑Rủi ro “G”: Giông và bão

☑Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt

☑Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

☑Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật

HÌNH THỨC BỒI THƯỜNG

☑ Sửa chữa tài sản bị thiệt hại

☑ Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác

☑ Trả tiền bồi thường


HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ GCN đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)


THỜI HẠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM

☑ Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật

☑ Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của MIC là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày

☑ Trường hợp từ chối bồi thường, MIC phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

hand stop dominoes continuous toppled

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bảo hiểm cho các tổn thất mất giảm thu nhập thực tế cũng như các phụ phí phát sinh từ hậu quả của tổn thất vật chất gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Các chi phí cố định phát sinh (nếu có)

☑ Các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng

★ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

☑Số tiền bảo hiểm: Lợi nhuận kinh doanh và chi phí cố định là cơ sở tạo thành Số tiền bảo hiểm

☑Số tiền bảo hiểm được tính dựa trên cơ sở “lợi nhuận kinh doanh” mà Người được bảo hiểm đã có thể đạt được nếu không có thiệt hại về tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh xảy ra

☑Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh chỉ được cấp sau đơn thiệt hại vật chất

THỜI HẠN BỒI THƯỜNG VÀ THỜI HẠN BẢO HIỂM

☑ Thời hạn bảo hiểm: Thông thường là 12 tháng, nhưng có thể dài hoặc ngắn hơn tùy yêu cầu của Người được bảo hiểm

☑ Thời hạn bồi thường: Là khoảng thời gian Gián đoạn kinh doanh mà Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm cho phần lợi nhuận kinh doanh và các chi phí cố định (nếu có) mà Người được bảo hiểm bị mất trong khoảng thời gian được tính từ thời điểm xảy ra tổn thất cho đến khi hoạt động kinh doanh/sản xuất của Người được bảo hiểm trở lại hoạt động bình thường nhưng không vượt quá thời hạn bồi thường tối đa

☑ Trả tiền bồi thường


HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AIRGOGO

Hotline: Liên hệ