Than tau ca

Bảo hiểm thân tàu cá

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm thân tàu cá: Tùy theo yêu cầu của người được bảo hiểm MIC có thể nhận bảo hiểm một hoặc cả hai loại hình bảo hiểm sau theo thời hạn: Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), Ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản.

★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Thân tàu (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu, các trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…);
- Ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản.
- Thuật ngữ “Tàu” gồm các loại tàu thuyền dùng để khai thác, chế biến, chuyên chở thủy sản, nghiên cứu khoa học, và tàu thuyền phục vụ trong ngành thủy sản như dùng để tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, kể cả tàu thuyền công tác, kiểm tra…
★PHẠM VI BẢO HIỂM
Người được bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm thân tàu theo điều kiện “A” hoặc “B” hoặc kết hợp một trong 2 điều kiện đó với mục dưới đây:
-Điều kiện A
Theo điều kiện này, trừ những trường hợp loại trừ quy định tại điểm 3 dưới đây, nguời bảo hiểm (sau đây gọi tắt là MIC) chịu trách nhiệm bồi thường đối với:
a. Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thủy lôi), cầu, phà, đà, công trình đê đập, kè, cầu cảng,
- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu;
- Vứt bỏ tài sản khỏi tàu để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm;
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh;
- Bão tố, sóng thần, gió lốc;
- Mất tích; Cướp biển;
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc trong khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng;
- Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra giám định bình thường không thể phát hiện được (nhưng không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay những bộ phận khuyết tật gây ra tổn thất cho tàu, trừ trường hợp nồi hơi hay trục cơ bị tổn thất do một trong những hiểm họa được bảo hiểm gây ra);
b. Tổn thất toàn bộ xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Sơ suất của người sửa chữa với điều kiện người này không phải là người được bảo hiểm;
- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu, ngay cả trong trường hợp những người này là người được bảo hiểm hoặc có cổ phần trên tàu;
c. Những chi phí cần thiết và hợp lý trong việc:
- Hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này;
- Trợ giúp hay cứu hộ với điều kiện những chi phí này không đòi được từ phía người được trợ giúp, cứu hộ, chi phí tố tụng đã được MIC đồng ý trước;
- Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm, đã được sự đồng ý trước của MIC;
- Đóng góp chi phí tổn thất chung; - Kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.
Điều kiện B
-Theo điều kiện này, trừ những trường hợp loại trừ quy định tại điểm 3 dưới đây MIC nhận trách nhiệm bồi thường:
a. Tổn thất toàn bộ (thực tế và ước tính) đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thủy lôi), cầu, phà, đà, công trình đê đập, kè, cầu cảng,
- Cháy, nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu,
- Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh,
- Bão tố, sóng thần, gió lốc,
- Mất tích; Cướp biển,
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm hải sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng,
- Sơ suất của người sửa chữa với điều kiện người này không phải là người được bảo hiểm,
- Sơ suất hay bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, hoa tiêu, ngay cả trong trường hợp những người này là người được bảo hiểm hoặc có cổ phần trên tàu,
- Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này.
- Bảo hiểm ngư lưới cụ
b. MIC nhận bảo hiểm thêm ngư cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản mang theo tàu bị mất khi tàu bị tổn thất toàn bộ do những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
- Đâm va với tàu, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước,
- Mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng
- Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu,
- Mất tích, động đất, sụt lở, núi lửa phun,
- Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh,
- Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển sản phẩm hải sản, hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu,
- Sơ suất của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hoặc hoa tiêu ngay cả trong truờng hợp những người này là chủ tàu hoặc có cổ phần trên tàu.

MỞ RỘNG PHẠM VI BẢO HIỂM

MIC mở rộng trách nhiệm bồi thường tổn thất xảy ra trong trường hợp:
Tàu buộc phải chạy bằng buồm hay động cơ hoặc kết hợp cùng một lúc cả hai loại đó trong hoàn cảnh và lý do chính đáng.
- Lai kéo và trợ giúp tàu khác khi gặp tai nạn. Những hư hỏng, mất mát và tổn thất vật chất xảy ra trong thời gian này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm phần chi phí sửa chữa mà người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ do phía được cứu giúp thực sự không đủ khả năng hoàn trả.
- Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý hoặc được những tàu như vậy cứu hộ, người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm. Nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải được MIC đồng ý hay theo quyết định của Tòa án.
- Tàu được bảo hiểm cả trong trường hợp có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, về việc đánh bắt hải sản, về việc lai dắt không theo tập quán, với điều kiện người được bảo hiểm phải thỏa thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của MIC.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Giá trị bảo hiểm thân tàu được tính căn cứ vào giá trị thực tế của vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải của tàu trên thị trường trong nước hoặc quốc tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm do người được bảo hiểm tự khai báo hoặc theo thoả thuận giữa người được bảo hiểm và MIC.

Giá trị bảo hiểm ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản trang bị cho tàu khi đi sản xuất được xác định theo giá trị thực tế do người được bảo hiểm khai báo trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

☑ Giấy yêu cầu bồi thường (Theo mẫu của MIC), trường hợp Người được bảo hiểm lập công văn thì phải thể hiện được nội dung tương tự. Giấy yêu cầu bồi thường phải có dấu và bút tích của Lãnh đạo đơn vị

☑ Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản chính)

☑ Sửa đổi bổ sung (Bản chính)

☑ Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm, bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng

☑ Báo cáo chi tiết của thuyền trưởng về (tổn thất thuộc phần vỏ) và máy trưởng về (tổn thất thuộc phần máy

☑ Biên bản giám định sự cố có hình ảnh minh họa

☑ Bản tin thời tiết (nếu tổn thất liên quan đến thời tiết xấu)

☑ Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đâm va, mắc cạn, va phải đá ngầm…)

☑ Bản dự toán, chi phí sửa chữa của nơi sửa chữa

☑ Biên bản nghiệm thu, bản quyết toán chi phí sửa chữa

☑ Các chứng từ hóa đơn sửa chữa

☑ Biên bản kiểm tra sau khi sửa chữa của Đăng kiểm và hóa đơn

☑ Thông báo từ bỏ tàu (nếu tàu bị tổn thất toàn bộ ước tính)

☑ Bảo lãnh ngân hàng và/hoặc bảo lãnh của hội P&I về trách nhiệm của tàu khác không phải tàu được bảo hiểm (trường hợp có liên quan đến người thứ ba)

☑ Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu (trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ thực tế)

☑ Các chứng từ liên quan đến khiếu nại của người thứ ba đòi bồi thường trách nhiệm của chủ tàu cá

☑ Biên bản tai nạn của cơ quan chức năng (Cơ quan biên phòng, chi cục BVNLTS, cảng vụ, cảng sát GTĐT…)

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

TÀU SÔNG

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chủ tàu sông, tàu ven biển: - Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản. - Mức trách nhiệm từ 10.000.000 VNĐ/vụ cho đến 20.000.000.000 VNĐ/vụ
★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Tất cả các chủ tàu hoạt động trên sông, hồ, và vùng biển Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (gọi tắt là MIC).
-Cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm (gọi tắt là người được bảo hiểm), có thể yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.
Thuật ngữ "tàu" sử dụng trong Quy tắc bảo hiểm này bao gồm các loại phương tiện tự hành hoặc không tự hành dùng để chuyên chở hàng hoá, hành khách, nguyên nhiên liệu hoặc dùng để lai dắt, cứu hộ, nghiên cứu biển… (nhưng không phải là tàu phục vụ và đánh bắt thủy hải sản), hoạt động trên sông hồ và vùng biển Việt Nam. ★PHẠM VI BẢO HIỂM
-Trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với người thứ ba:
a. Những chi phí phát sinh từ rủi ro trong hoạt động của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của luật pháp gồm:
- Chi phí tẩy rửa lấm bẩn hoặc ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do làm lấm bẩn hoặc do ô nhiễm dầu gây ra;
- Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (theo yêu cầu hoặc quy định của chính quyền địa phương, nếu có). Trừ khi các chi phí trên thuộc trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm thân tàu,
- Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn liên quan đến việc giảm thiểu trách nhiệm dân sự của chủ tàu,
- Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.
b. Phần trách nhiệm theo luật định mà chủ tàu phải gánh chịu do tàu được bảo hiểm gây ra:
- Thiệt hại cầu cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàn đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động,
- Bị thương hoặc thiêt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải thuyền viên trên tàu được bảo hiểm).
c. Những chi phí mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Luật lao động đối với thuyền viên đang làm việc trên tàu được bảo hiểm:
- Thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm,
- Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.
d. Trách nhiệm đâm va:
Bao gồm những chi phí phát sinh từ tai nạn đâm va giữa tàu được bảo hiểm với tàu khác, mà chủ tàu có trách nhiệm theo pháp luật phải bồi thường cho người khác trên nguyên tắc trách nhiệm chéo, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm về:
- Thiệt hại hư hỏng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy,
- Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy,
- Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu khác,
- Trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy xác tàu ấy,
- Thuyền viên trên tàu ấy bị chết hoặc bị thương,
- Tẩy rửa ô nhiễm do tàu ấy gây ra.
e. Trách nhiệm lai dắt:
- Bảo hiểm này, bồi thường những tổn thất gây cho những phương tiện được lai kéo bởi tàu được bảo hiểm trong quá trình lai kéo phát sinh trách nhiệm theo hợp đồng lai kéo, ngoại trừ tổn thất hàng hoá được chuyên chở trên các phương tiện đó.
f. Trách nhiệm đối với hàng hóa:
- Trách nhiệm theo hợp đồng vận chuyển hay hợp đồng lai kéo mà chủ tàu được bảo hiểm phải bồi thường cho hàng hoá được chuyên chở trên tàu được bảo hiểm hoặc trên các đơn vị được lai kéo theo bị tổn thất do sự cố tai nạn gây ra (loại trừ hư hỏng, mất mát do hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên).
- Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của MIC về trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba, và/hoặc trách nhiệm lai dắt và/hoặc trách nhiệm đối với hàng hoá chở trên tàu được bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại không vượt quá số tiền bảo hiểm cho từng phần trách nhiệm tương ứng mà chủ tàu tham gia bảo hiểm, được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

☑ Giấy yêu cầu bồi thường (Theo mẫu của MIC), trường hợp Người được bảo hiểm lập công văn thì phải thể hiện được nội dung tương tự. Giấy yêu cầu bồi thường phải có dấu và bút tích của Lãnh đạo đơn vị

☑ Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản chính)

☑ Sửa đổi bổ sung (Bản chính)

☑ Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm, bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng

☑ Báo cáo chi tiết của thuyền trưởng về (tổn thất thuộc phần vỏ) và máy trưởng về (tổn thất thuộc phần máy)

☑ Biên bản giám định sự cố có hình ảnh minh họa

☑ Bản tin thời tiết (nếu tổn thất liên quan đến thời tiết xấu)

☑ Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đâm va, mắc cạn, va phải đá ngầm…)

☑ Các chứng từ hóa đơn liên quan đến khắc phục sự cố

☑ Các chứng từ chuyển trả tiền của chủ tàu nếu chủ tàu buộc phải trả tiền trong trường hợp khẩn cấp (phải bồi thường dứt điểm một số tiền để tàu khỏi bị bắt)

☑ Bảo lãnh ngân hàng và/hoặc bảo lãnh của hội P&I về trách nhiệm của tàu khác không phải tàu được bảo hiểm (trường hợp có liên quan đến người thứ ba)

☑ Kháng cáo hàng hải hoặc tường trình có xác nhận của cơ quan chức năng (cảng vụ, cảnh sát giao thôn đường thủy…)

☑ Trích sao nhật ký máy (nếu tổn thất liên quan đến máy tàu), nhật ký boong

☑ Bản tính toán số tiền bồi thường của người khiếu nại (TNDS, TNLD, hoặc TNDS cộng hàng hóa)

☑ Biên bản tai nạn của cơ quan chức năng (cảng vụ, cảnh sát GTĐT đối với tai nạn đâm va, cháy nổ, chìm…) ★ Riêng đối với tổn thất hàng hóa:

☑ Các chứng từ liên quan đến giá trị hàng hóa: hóa đơn, phiếu vận chuyển/vận đơn, phiếu giao hàng, phiếu xuất kho …

☑ Các chứng từ liên quan đến trách nhiệm tàu: Hợp đồng vận chuyển, biên bản giao nhận hàng, …

☑ Các chứng từ tổn thất hàng hóa: Biên bản kết toán giao nhận hàng, biên bản giám định hàng tổn thất, các chứng từ bồi thường của người bảo hiểm hàng, giấy biên nhận và thế nhiệm (trong trường hợp người khiếu nại không phải là chủ hàng)

THÂN TÀU

Bảo hiểm thân tàu biển

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm thân tàu sẽ nhận bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của con tàu gây ra bởi

☑ Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy

☑ Các hỏa hoạn, nổ

☑ Cướp biển, bạo động bởi những người ngoài tàu, vứt hàng xuống biển

☑ Va chạm với máy bay hay vật tương tự, hoặc vật rớt từ đó, với phương tiện chuyên chở bộ, trang bị hay thiết bị bến cảng

☑ Động đất, sóng thần, núi lửa phun hay sét đánh

☑ Tai nạn trong khi bốc dỡ và chuyển dịch hàng hóa hay nhiên liệu

☑ Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu

☑ Bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hay hoa tiêu và người sử chữa hay người thuê tàu không phải là người được bảo hiểm

☑ Manh động của thuyền trưởng, sĩ quan hay thủy thủ

★ Khách hàng có thể tham gia 100% giá trị thân tàu hoặc dưới giá trị

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm cao nhất của MIC đối với mỗi một vụ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm là thiệt hại thực tế do tàu được bảo hiểm gây ra, mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hoặc quyết định của Toà án, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Giấy yêu cầu bồi thường (Theo mẫu của MIC), trường hợp Người được bảo hiểm lập công văn thì phải thể hiện được nội dung tương tự. Giấy yêu cầu bồi thường phải có dấu và bút tích của Lãnh đạo đơn vị;

☑ Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, sửa đổi bổ sung (nếu có);

☑ Biên bản kiểm tra tình trạng trước khi nhận bảo hiểm (nếu có);

☑ Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm, bằng cấp thuyền trưởng, máy trưởng;

☑ Báo cáo chi tiết của thuyền trưởng về (tổn thất thuộc phần vỏ) và máy trưỏng (tổn thất thuộc phần máy) hoặc của điện trưởng về (tổn thất thuộc phần điện)….;

☑ Biên bản giám định sự cố có hình ảnh minh họa;

☑ Bản tin thời tiết (nếu tổn thất liên quan đến thời tiết xấu);

☑ Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đâm va, mắc cạn, va phải đá ngầm…);

☑ Bản dự toán, chi phí sửa chữa của nơi sửa chữa;

☑ Biên bản nghiệm thu, bản quyết toán chi phí sửa chữa;

☑ Các chứng từ hóa đơn sửa chữa;

☑ Biên bản kiểm tra sau khi sửa chữa của Đăng kiểm và hóa đơn;

☑ Thông báo từ bỏ tàu (nếu tàu bị tổn thất toàn bộ ước tính);

☑ Bảo lãnh ngân hàng và/hoặc bảo lãnh của hội P&I về trách nhiệm của tàu khác không phải tàu được bảo hiểm (trường hợp có liên quan đến người thứ ba);

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có).

Dong tau

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu

★ Thông tin sản phẩm
Tất cả các nhà thầu đóng tàu hoạt động kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu:
Bảo hiểm cho các rủi ro cho thân tàu, máy móc,… được đóng tại xưởng.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

☑ Tất cả các nhà thầu đóng tàu hoạt động kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế đều có thể tham gia bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

☑ Tàu đang được đóng và trong quá trình chạy thử, trách nhiệm dân sự của nhà thầu đóng tàu

☑ Thân tàu, máy móc,… được đóng tại xưởng

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng gây ra cho con tàu được đóng mới hoặc sửa chữa

☑ Những tổn thất, hư hỏng cho tàu do quyết định của chính quyền nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro ô nhiễm

☑ Bảo hiểm cho những tổn thất hoặc hư hỏng gây ra cho đối tượng bảo hiểm phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm

☑ Rủi ro ô nhiễm

☑ Quá trình hạ thủy

☑ Các rủi ro khi chạy thử

☑ Trách nhiệm đâm va

☑ Trách nhiệm dân sự của chủ nhà máy đóng tàu liên quan đến trách nhiệm đóng tàu

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Giấy yêu cầu bồi thường

☑ Biên bản giám định tổn thất

☑ Biên bản quyết toán chi phí sửa chữa tổn thất đòi bồi thường (có chứng từ kèm theo)

☑ Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba (trường hợp tổn thất có liên quan đến Người thứ ba)

☑ Biên bản hiện trường, sơ đồ nơi xảy ra tai nạn

☑ Báo cáo tai nạn (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi Tàu xảy ra tai nạn)

☑ Trích sao đầy đủ và chi tiết Nhật ký thi công, tiến độ thực hiện công việc đóng Tàu

☑Sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn (đối với đâm va, mắc cạn)

☑ Báo cáo và tính toán chi tiết về tổn thất.

☑ Biên bản đối tịch có xác nhận của hai tàu nếu Tàu đâm va với tàu khác, nội dung ghi rõ tên tàu đâm va, chủ tàu hoặc người bảo hiểm của chủ tàu, vị trí đâm va, tốc độ của hai tàu, sơ bộ tổn thất của mỗi tàu. Trong trường hợp không xác định được tàu đâm va thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như: Chủ đầu tư Tàu, hoặc Cảng vụ, hoặc Cảnh sát biển, hoặc cơ quan có thẩm quyền khác

☑ Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của Người bảo hiểm hoặc Giám định viên được chỉ định

Tau song tau ven bien

Bảo hiểm P&I

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường (P & I) cung cấp đầy đủ đa dạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro được nêu dưới đây phù hợp với các trách nhiệm pháp lý của chủ tàu:
- Rủi ro về con người, cho dù là thuyền viên, hành khách hay bên thứ ba khác
- Trách nhiệm đâm va
- Trách nhiệm đối với thiệt hại và mất mát tài sản
- Trách nhiệm lai dắt
- Trách nhiệm di dời xác tàu
- Trách nhiệm đối với hàng hóa
- Trách nhiệm đối với ô nhiễm,…

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

☑ - Chủ tàu/quản lý tàu (gọi chung là người được bảo hiểm)

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Rủi ro về con người, cho dù là thuyền viên, hành khách hay bên thứ ba khác

☑ Trách nhiệm đâm va

☑ Trách nhiệm đối với thiệt hại và mất mát tài sản

☑ Trách nhiệm lai dắt

☑ Trách nhiệm di dời xác tàu

☑ Trách nhiệm đối với hàng hóa

☑ Trách nhiệm đối với ô nhiễm,…

Khách hàng có thể tham gia 100% giá trị thân tàu hoặc dưới giá trị

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑1. Giấy yêu cầu bồi thường

☑2. Hồ sơ tàu, các giấy tờ đăng kiểm

☑3. Kháng nghị hàng hải

☑4. Bằng cấp của thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên

☑5. Biên bản giám định tổn thất của Bên bảo hiểm hoặc của Cơ quan giám định do Bên bảo hiểm chỉ định;

☑6. Hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí đòi bồi thường;

☑7. Biên bản tai nạn, Báo cáo điều tra do cơ quan chức năng lập

☑8. Các tài liệu, chứng từ liên quan đến trách nhiệm của Bên thứ ba (trường hợp tổn thất có liên quan đến Bên thứ ba);

☑9. Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác theo yêu cầu của Người bảo hiểm hoặc Giám định viên được chỉ định

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AIRGOGO

Hotline: Liên hệ