sàn ướt

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

★ Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng MIC sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người hoặc tài sản của bên thứ ba xảy ra do hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc do hàng hoá, mà người tham gia bảo hiểm bán hoặc cung ứng gây ra.

★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Những thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của những rủi ro có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm gây ra cho người khác.
★PHẠM VI BẢO HIỂM
MIC bồi thường cho người được bảo hiểm:
- Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
+ Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);
+ Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản;
- Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
+ Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;
+ Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất
Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:
- Giám định sơ bộ:
+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản).
+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).
- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

KT SẢN PHẨM

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: Trách nhiệm sản phẩm được bảo hiểm thông thường phát sinh khi sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết và Người sử dụng sản phẩm bị thương tật thân thể hoặc bị thiệt hại tài sản là hậu quả của việc mua, sử dụng, tiêu dùng sản phẩm không an toàn, nguy hiểm hoặc có khiếm khuyết đó.
★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý phát sinh của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm cung cấp, sửa chữa thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do họ thực hiện. - Người được bảo hiểm: Các nhà sản xuất, nhà phân phối, những người bán lẻ trong các kênh phân phối. ★PHẠM VI BẢO HIỂM
Bồi thường cho Người được bảo hiểm:
- Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
+ Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau),
+ Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
+ Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm;
+ Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

★ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất
Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:
- Giám định sơ bộ:
+ Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản);
+ Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).
- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.

★ HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Young group of industrial workers on white background.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung là Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc phạm phải.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc người thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ xuất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm bồi thường do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp

☑ Các chi phí và phí tổn phát sinh trong việc chống lại hoặc giải quyết các khiếu nại

★ Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các khiếu nại xuất phát từ:

☑Phỉ báng và vu khống

☑Mất tài liệu

☑Tư vấn nhà thầu phụ và đại lý

☑Sở hữu trí tuệ

☑Trách nhiệm liên doanh

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất
Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:
- Giám định sơ bộ:
+ Tự giám định(đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản)
+ Thuê giám định(đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu)
- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

☑Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

☑Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

☑Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

tu van thiet ke

Bảo hiểm trách nhiệm nghề tư vấn, thiết kế, giám sát

★ Bảo hiểm trách nhiệm nghề tư vấn, thiết kế và giám sát
Trong quá trình thực hiện dịch vụ về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn gây nên thương tật thân thể, thiệt hại vật chất của Người được bảo hiểm sẽ được MIC bồi thường.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát thi công.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của MIC

☑ Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm

☑ Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư tư vấn và/hoặc Nhà thiết kế và/hoặc Tư vấn kỹ thuật và/hoặc Giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm]

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất
Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:
- Giám định sơ bộ:
+ Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản).
+ Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).
- Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

luat su

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên

★ THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Với phương châm thúc đẩy mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm, và căn cứ theo điều 40 và 49 của Luật luật sư thông qua ngày 29/09/2006 quy định “Các tổ chức hành nghề luật sư phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình”. Vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã triển khai sản phẩm “Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công chứng viên”. Sản phẩm này được thiết kế dựa trên những sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm truyền thống và có điều chỉnh sao cho phù hợp với đối tượng được bảo hiểm là luật sư, công chứng viên.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
MIC bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường do nhầm lẫn, thiếu sót, sơ xuất trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp Luật sư/Công chứng viên.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM
- MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.
- MIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất
Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC. Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:
Giám định sơ bộ:
Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản).
Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).
Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba

☑ Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

☑ Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền

☑ Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

golF

Bảo hiểm bồi thường giải golf “Hole in one”

★ Hiện nay, có khá nhiều giải đấu golf giành cho người chơi golf nghiệp dư được tổ chức định kỳ thường niên cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các golf thủ tham gia có cơ hội ghi điểm và giành giải thưởng, trong đó có giải thưởng Hole-in-One. Giải thưởng Hole in one được trao cho Người chơi thực hiện thành công đánh bóng xuống lỗ gôn quy định chỉ bằng một cú đánh từ điểm phát bóng. Với các giải thưởng là các xe hơi sang trọng hoặc nhà biệt thự, vé máy bay hoặc những kỳ nghỉ dưỡng tại các khách sạn hoặc khu nghĩ dưỡng cao cấp.
Thay vì các nhà tài trợ cho giải thưởng Hole-in-One phải tự chi trả các giải thưởng đắt giá cho golf thủ thắng cuộc, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) ra mắt sản phẩm bảo hiểm bồi thường Giải thưởng Golf “Hole-in-One”. MIC sẽ chi trả thay cho nhà tài trợ sau khi các giải thưởng này đã được bảo hiểm với mức chi phí bảo hiểm dễ dàng chấp nhận được..

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Là những người chơi golf không chuyên nghiệp (trước đây và hiện tại không phải là người chơi chuyên nghiệp) tham gia thi đấu tại các giải đấu hoặc các hoạt động khuếch trương.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo hiểm Quân Đội (MIC) sẽ bồi hoàn cho Người được bảo hiểm số tiền bằng với giá trị giải thưởng “Hole in One” (“Một gậy vào lỗ”) được bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải trao cho người chơi giành được thành tích “Hole in One” trong giải đấu golf được bảo hiểm.

★CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Hành động không trung thực, gian lận, lừa đảo hoặc ác ý của Người được bảo hiểm hoặc do lãnh đạo, nhân viên, đại lý, đại diện của Người được bảo hiểm thực hiện

Xuất phát từ việc vi phạm luật lệ và quy định giải đấu hoặc bất kỳ điều kiện, điều khoản nào theo Quy tắc bảo hiểm này của người tham gia giải đấu

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Là số tiền tối đa mà MIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm được quy định rõ trong đơn bảo hiểm.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AIRGOGO

Hotline: Liên hệ